Kdy se objednat do PPP 

V případě, že pozorujete jakékoli potíže u Vašeho dítěte při školní práci (ať už ve škole nebo při dělání domácích úkolů), je výhodné se v první řadě obrátit na paní učitelku/učitele, případně výchovného poradce Vaší školy, kteří dobře znají Vaše dítě a mohou mu účinně pomoci. 

První krok při řešení potíží žáka realizuje škola v rámci prvního stupně podpůrných opatření. Jedná se například o: více času na práci, zkrácení zadání, psaní diktátu ob větu, nahrazování diktátů doplňovačkami, častější individuální podpora k zacílení pozornosti atp. Tato opatření může škola poskytovat i bez doporučení Pedagogicko-psychologické poradny. Paní učitelka/učitel tak může přímo vycházet z vlastního pozorování žáka a může mu poskytnout opatření „ušitá na míru“. 

Pokud opatření nastavená školou fungují a situace se zlepší či stabilizuje, není třeba objednávat se k vyšetření do PPP. Podpůrná opatření prvního stupně může škola poskytovat neomezeně. Pokud však opatření nepostačují a je zapotřebí nastavit opatření vyššího stupně (poskytování pravidelné pedagogické intervence či speciálně pedagogické péče či další podpory), je třeba vyšetření v PPP. Škola pedagogicko-psychologické poradně poskytne Sdělení školy, kde bude uvedené, která podpůrná opatření byla realizována, jak se osvědčila a jaká další (vyšší) opatření škola navrhuje.

 

  Jak se objednat do PPP

Požádat o odbornou pomoc při řešení výukových, výchovných či jiných obtíží u nezletilého dítěte může jeho zákonný zástupce, škola nebo školské zařízení.

Objednávky k vyšetření podané osobně, telefonicky, e-mailem, nebo poštou přijímáme po celou dobu provozu poradny.

 • osobně
  - na pracovišti PPP Trutnov, Horská 5
  - u sociální pracovnice, dveře č. 340

   
 • telefonicky
  - na telefonním čísle: 499 813 080
  - v případě telefonických objednávek preferujeme dobu od 10 hod.

   
 • e-mailem
  - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  - prostřednictvím vyplněné a podepsané Žádosti o poskytnutí poradenské služby 
   
 • poštou
  - na adresu: PPP Trutnov, Horská 5, Trutnov, 541 01

  - prostřednictvím vyplněné a podepsané Žádosti o poskytnutí poradenské služby 

   

Při objednávání je nutné vždy uvést tyto údaje:

 • jméno a příjmení dítěte
 • datum narození dítěte
 • bydliště
 • jméno zákonného zástupce (rodiče)
 • kontakt na zákonného zástupce (telefonní číslo, e-mail)
 • škola a třída, jméno třídního učitele
 • důvod vyšetření

Čekací doby na vyšetření jsou až 3 měsíce, termín Vám bude sdělen 2 - 4 týdny předem.

K návštěvě poradny může dát podnět i škola, kterou dítě navštěvuje (po projednání s rodiči a s jejich písemným souhlasem). Kontrolní vyšetření může iniciovat sama PPP na základě konzultace se školou nebo při končící platnosti doporučení.

V Pedagogicko-psychologické poradně Královéhradeckého kraje je organizačním opatřením stanovena spádová působnost jednotlivých pracovišť, pracoviště Trutnov má spádovou působnost pouze pro okres Trutnov.

K vyšetření doporučujeme požádat třídního učitele/učitelku Vašeho dítěte o vyplnění:

Po dovršení 18. roku se klient již objednává sám, nepřijímáme objednávku od rodiče (zákonného zástupce)!

 

   Co je potřeba k vyšetření

Pokud jdete do poradny poprvé, budeme se Vás ptát na základní údaje o Vaší rodině a dítěti, se kterým do PPP přicházíte. Budou nás zajímat informace o Vašem těhotenství a porodu, o raném dětství Vašeho syna či dcery, jeho zájmech, obtížích a přednostech. Pokud máte doma záznamy o tom, kdy řeklo první slova, věty, kdy začalo chodit apod. připomeňte si, prosím, tyto údaje nebo je vezměte s sebou.

S sebou přineste psací potřeby a školní sešity (ideálně český jazyk – nejlépe diktáty, matematika, naukový předmět), žákovskou knížku, případně i další grafické výtvory dítěte (obrázky, portfolia aj.).

Vhodné je vzít s sebou také zprávy z vyšetření v jiných institucích (psychologie, psychiatrie, neurologie, logopedie...).

Dítěti by neměly chybět ani předepsané osobní, zdravotní nebo kompenzační pomůcky (např. brýle). V případě, že Vaše dítě pravidelně užívá léky, podejte je dle běžného dávkování. 

Doporučujeme s sebou vzít pití a svačinu.

Optimální situace je, pokud dítě do poradny doprovází rodič, který požádal o vyšetření a je v kontaktu se školou či jiným školským zařízením. 

  Upozornění: 

Vyšetření nelze realizovat v období nemoci Vašeho dítěte (nebo infekčního onemocnění dalšího člena rodiny - karanténa). I v době zdánlivě obyčejného nachlazení, včetně rekonvalescence, je dítě oslabené a nemůže podávat kvalitní výkony, což negativně ovlivňuje výsledky vyšetření.

V případě nemoci dítěte se telefonicky, pokud možno předem, omluvte. Budete přeobjednáni na jiný termín.

Předem děkujeme za Vaše pochopení.

 

   Informace k průběhu vyšetření

Vyšetření (včetně konzultací) probíhá zpravidla v dopoledních hodinách v časovém rozsahu 2 až 5 hodin v závislosti na typu vyšetření.

Odborní pracovníci PPP Vám před každým vyšetřením sdělí informace o rozsahu, trvání, cílech a postupech při realizaci Vámi požadované služby. Bezprostřední souhlas s vyšetřením stvrzují zákonní zástupci nebo zletilí klienti podpisem (informovaného souhlasu s poskytnutím poradenské služby).

V době konání vyšetření dítěte (po sepsání informovaného souhlasu a po dohodě s odborným pracovníkem) může zákonný zástupce poradnu opustit a vrátit se ve smluvenou dobu.

Po vyhodnocení všech výsledků vyšetření je realizována podrobná konzultace odborných pracovníků, kteří diagnostiku realizovali, se zákonným zástupcem (v případě nezletilého klienta). Během konzultace jsou probrány závěry z vyšetření, doporučení pro domácí přípravu i pro školní přístupy, popř. termín kontrolního vyšetření či dalšího vedení v PPP. Se souhlasem zákonného zástupce nebo zletilého klienta, odborní pracovníci vyhotovují zprávu z vyšetření, případně doporučení školského poradenského zařízení.
 

   Pracovní doba pro klienty v naší PPP

  Pondělí   7:30 - 12:00   13:00 - 15:30
  Úterý   7:30 - 12:00   13:00 - 15:30
  Středa   7:30 - 12:00   13:00 - 15:30
  Čtvrtek   7:30 - 12:00   13:00 - 15:30
  Pátek   7:30 - 12:00   13:00 - 15:30

 

Mimo tuto obecně stanovenou pracovní dobu lze sjednat kontakt individuálně po předchozí dohodě.
 

   Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají právo určit a vymezit zakázku poradenské péče o své dítě.

Mají právo na plné a srozumitelné informování o výsledcích vyšetření, o všech vhodných a možných opatřeních k nápravě diagnostikovaných specifických a dalších obtížích dítěte.

 

   Povinnosti a zodpovědnost pracovníků PPP

Pracovníci PPP jsou ze zákona povinni zachovat mlčenlivost o veškerých zjištěných informacích získaných vyšetřením dítěte a kontaktem s jeho zákonnými zástupci.

Bez souhlasu zákonného zástupce dítěte nesmí pracovník PPP poskytovat takto získané informace nikomu jinému (včetně příbuzných - prarodičů, sourozenců rodičů, atd.).

Výjimku tvoří situace, kdy tyto informace požadují státní orgány v případě trestního či sociálně-právního řízení týkajícího se ochrany práv dítěte, dále pak situace s odůvodněným podezřením na zanedbávání rodičovské péče o zdravý vývoj dítěte, případně porušování jeho základních práv či ohrožování jeho zdraví.

Pracovníci PPP jsou profesně vázáni poskytovat péči odpovídající zjištěným obtížím dítěte podle svých odborných kompetencí. Navrhují vhodná opatření a doporučují další postupy při řešení problému v co nejsrozumitelnější formě.