Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) spadá do sítě školských poradenských zařízení, její činnost je vymezena legislativně Školským zákonem.

   Činnosti PPP

Poskytujeme služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků.
Našimi klienty jsou zpravidla děti od 3 let do doby ukončení středního, respektive vyššího odborného vzdělání spolu s jejich rodiči a pedagogy.

Mezi hlavní činnosti patří:

 •   posouzení připravenosti předškolních dětí na povinnou školní docházku a případné doporučení k odkladu školní docházky
 •   diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků a studentů včetně zjišťování specifických poruch učení
 •   poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji
 •   poradenství při výukových obtížích
 •   posouzení mimořádného nadání
 •   poradenství při volbě školy či povolání
 •   primární prevence sociálně nežádoucích jevů
 •   práce s třídními kolektivy
 •   mediační činnost
 •   krizová intervence
 •   individuální poradenství
 •   metodická a konzultační činnost pro školy, školská zařízení a další instituce

Mezi další činnosti patří:

 •   programy rozvoje dovedností a osobnosti
 •   přednášková a lektorská činnost 

 

Tyto činnosti se uskutečňují ambulantně na pracovišti poradny, případně ve školních zařízeních návštěvami zaměstnanců PPP (dle typu činnosti).
 Hlavní činnosti PPP jsou klientům poskytovány bezplatně.

 K objednání do PPP není vyžadováno doporučení.